پشتی – بالش ایران تجارت تخصصی رایانه

پشتی – بالش: ایران تجارت تخصصی رایانه بازی های رایانه ای بازی های ایرانی بازی های خارجی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی به گشایش سیاسی اعتقاد داریم ولی تمام اختیارات دست دولت نیست / مولاوردی

عضو کابینه دولت دوازدهم گفت: قطعا بسیاری از گشایش ها فرهنگی، اجتماعی و سیاسی بر اوضاع اقتصادی، سرمایه گذاری خارجی و سیاست های دولت تأثیر می گذارد.

به گشایش سیاسی اعتقاد داریم ولی تمام اختیارات دست دولت نیست / مولاوردی

مولاوردی: به گشایش سیاسی اعتقاد داریم ولی تمام اختیارات دست دولت نیست

عبارات مهم : سیاسی

منتظر عملیاتی شدن دیدار اشخاص نمادین نظام هستیم

عضو کابینه دولت دوازدهم گفت: قطعا بسیاری از گشایش ها فرهنگی، اجتماعی و سیاسی بر اوضاع اقتصادی، سرمایه گذاری خارجی و سیاست های دولت تأثیر می گذارد.

شهیندخت مولاوردی راجع به مصادیق گشایش های سیاسی انجام شده است در دولت دوازدهم به خبرآنلاین گفت: تا جایی که اطلاع دارم، این مسئله در دستورکار دولت و کمیسیون های متفاوت قرار دارد. معاون اول مدیر جمهور هم ابلاغ کرد «مطالبات در این حوزه مورد بررسی قرار گیرد و راهکارهای مورد نیاز متناسب با مأموریت های هر کمیسیون ارائه شود».

به گشایش سیاسی اعتقاد داریم ولی تمام اختیارات دست دولت نیست / مولاوردی

وی افزود: ما در حال انجام ابلاغ معاون اول هستیم. تمام دستگاه های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مربوطه موارد را شناسایی و راهکارهایی را ارائه دادند که امیدواریم در دولت به مصوبه برسد، در عین حال به صورت موردی پیگیر این مطالبات هستیم.

عضو کابینه دولت دوازدهم راجع به این صحبت منتقدان که دولت را فاقد اعتقاد به گشایش سیاسی توصیف می کنند، گفت: اعتقاد نیستم که دولت اعتقادی به گشایش سیاسی ندارد. دولت واقعیت های حاکم بر جامعه را به خاص از بُعد معیشتی و اقتصادی در نظر دارد و باید در اولویت ها برنامه ای اقدام کند ولی به موازات آن شاهد هستیم که تلاش های مورد نیاز جهت انبساط های اجتماعی، فرهنگی و گشایش های سیاسی صورت می گیرد ولی به هر شکل وقت بر هست. مثل یک پروژه اقتصادی نیست که یک مدت زمانی تعیین شود و پیگیری های مورد نیاز صورت بگیرد تا به نتیجه برسد.

عضو کابینه دولت دوازدهم گفت: قطعا بسیاری از گشایش ها فرهنگی، اجتماعی و سیاسی بر اوضاع اقتصادی، سرمایه گذاری خارجی و سیاست های دولت تأثیر می گذارد.

وی با بیان اینکه تمام اختیارات و اقتضائات این حوزه دست دولت نیست و باید این واقعیت را هم درنظر گرفت، راجع به تأثیر اقتصادی گشایش های سیاسی و انبساط های اجتماعی و فرهنگی ادامه داد: قطعا ما نمی توانیم این تأثیر و تأثر را نادیده بگیریم و مطمئن هستیم و باور داریم که تصمیماتی که در نهادهای متفاوت اتخاذ می شود بر همدیگر تأثیر می گذارد.

دستیار مدیر جمهور در امور حقوق شهروندی یادآور شد: قطعا بسیاری از گشایش ها فرهنگی، اجتماعی و سیاسی بر اوضاع اقتصادی، سرمایه گذاری خارجی و سیاست های دولت تأثیر می گذارد و می توانیم نتیجه اش را نهایتا در توسعه پایدار، همه جانبه و متوازن کشور ببنیم.

مولاوردی راجع به تفسیر این صحبت اسحاق جهانگیری که گفته در آینده نزدیک جریانات و اشخاص نمادین کشور کنار هم قرار می گیرند، گفت: ما هم منتظر عملیاتی شدنش هستیم تا در عمل تفسیر شود.

به گشایش سیاسی اعتقاد داریم ولی تمام اختیارات دست دولت نیست / مولاوردی

گفتنی است که جهانگیری طی روزهای گذشته از دیدار اشخاص نمادین نظام سخن گفته بود که این عنوان با تصویر العمل هایی متفاوتی مواجه شده است هست.

خبرآنلاین

عضو کابینه دولت دوازدهم گفت: قطعا بسیاری از گشایش ها فرهنگی، اجتماعی و سیاسی بر اوضاع اقتصادی، سرمایه گذاری خارجی و سیاست های دولت تأثیر می گذارد.

واژه های کلیدی: سیاسی | اقتصادی | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog